Асирия

Публикувано на януари 12 2011 Добави коментар

През 2 хил. другият голям град в Месопотамия се свързва с града Амур (Асирия).Изучаването на владетелите на Амур създава известни проблеми.Града Амур възниква по средното поречие на р.Тигър до мястото, където се влива реката.Това място се явява като търговски път по тези места.Амур като център на бъдещата държава на асирийците не е така привлекателен през първата половина на 2хил.Нещата се променят през 11-15в., когато Амур се превръща в централен град в Месопотамия.Има 2 издигания на Асирия – първото през 15 – 11в.пр.н.е., а второто издигане е през10 – 7в.пр.н.е.В 606г-пр.н.е. Асирия е тотално разбита от новообразувалите се държавни организации по тези места.

Възникване на Асирия – Ранния период в историческото развитие на Асирия – в началото историята на Асирия се свързва с историята на Амур.Асирия заема сравнително ключово място в търговските пътища по това време.Амур е сравнително благоприятно местоположение в центъра на Месопотамия и не е необходимо да се изграждат съоръжения за предпазване от неблагоприятните условия.На крайбрежието Амур се развива като търговско, занаятчийско селище.Разпространява стока към планините Заргус и Арменските планиниОт черноморското и каспийското крайбрежие се внася материал към Амур – видовете камък поддаващи се на обработка, дървен материал за различни сечива.В планините се откриват рудните изкопаеми, като през втората половина на 2хил. изключително голямо  значение има желязната руда за производството на железни сечива.Голямо значение имат и металите.Към Амур се изграждат многобройни керванни пътища, които имат значение за търговския обмен.В Амур още в най-дълбока древност е било развито отглеждането на технически растения, не толкова с пшенични масиви.Развива се лозопроизводството.Амур играе важен фактор за неговото разпространение в Месопотамия.На левия бряг на р.Тигър поради глинестата почва се развива не толкова земеделието, а занаятчийството.Районите не са подходящи за едър рогат добитък.Там се отглеждатживотни, свързани с впрегатното земеделие и керванджийството – камила, магаре, муле, кон, поради тяхната издръжливост при носене на товари.Амур има благоприятни условия за развитието на военни и политически развития.Голямо значение в управлението на обществото имат главите на родовете.До ср. на 2хил. на територията на Амур местата са носели наименованията Халдун Амур.Това се свързва с живелите по тези места амурийски племена.Голямо значение има съвета на старейшините.те са определяли данъчната зависимост, религиозните проблеми, опълномощавали са лицето, което определя търговските дейности, наречен лиму – ковчежни (събирач на пари).Той извършва изпълнителна дейност в събирането на пари за нов храм и др.Има още 2 длъжностни лица в Амур: Имакуум – върховният жрец и върховен съдия, занимаващ се с правораздаването – Уколуум.Няма сведения за писано законодателство в Асирийската държава

Ранната история на Асирия до 15в. е почти непозната поради господството на Вавилонското царство.Амур по това време се стреми да създаде собствени автономни тържища.След 19в. Асирия попада под властта на Вавилон.

Шамшиадад – неговото управление съвпада с голямото издигане на вавилон при управлението на Хамурапи.При неговото управление се  променя и наименованието на Асирия (по това време се нарича Халун Амур).В следващите векове в историята на Асирия важна роля  играят хоритските племена.Поради отслабеното Асирийско царство тези племена се възползват  и се смесват с асирийското население и играят важна роля в нейната консулидация.

Първо издигане на асирия – 15-11в.пр.н.е. – то се дължи на една сравнително благоприятна военна обстановка в Месопотамия.Вавилон е пред разпад.Това е последния етап от централизираното развитие на държавната арганизация на Египет при владетелите от 18-та династия.По това време в същинска Месопотамия държавата Метани успява да се запази, независимо от нападенията на други племена.

Ададмирали I, Салмансар I, Тукупти – тримата царе управляват около 100години.Те подпомагат издигането на Асирия.Те се считат за тримата, които отхвърлят пълната зависимост както от Египет, така и на държавата Метани.При първите двама управници е завладяна Сирия, която притежава много благоприятни ресурси на крайбрежието си.По този начин Асирия има излаз на Средиземно море.Това довежда до множество проблеми с консулидиранитеплемена около средновавилонското царство.Това води до криза в Асирия.След това идва пероиод на стабилизация при управлението на Тиглатпаласар.По това време нахлуват племена от Балканския полуостров.Това води до загуба водещата позиция на Асирия в Месопотамия.

Вторият аспект, по който се издига Асирия е стопанското развитие.развитието на земеделието е един от водещите фактори, но не това, което се развива в Асирия, а в същинска Месопотамия.Там земята се развива с помощта на надзора на големите и малките родове, които се грижат за определено стопанство.Извършват се много активни действия за покупка, продажба, дори и залагане.Стопанствата са били както продавани, така и заменяни, но с населението по тези земи.Старейшините са се разпореждали със съдбата на населението.Патриархът, който стои начело и има голям авторитет, винаги може да се разпорежда със съдбата на населението.Регламентирано е наследничеството от страна на патриарха, като стопанството се поема от най-възрастния син или се дели м-у неговите синове.Започва отглеждане на ездитни животни за търговска и стопанска цел.

Сикел е основната парична единица.Наблюдава се развитие на стоково-паричните отношения.

Когато се говори за  робовладелските отношения в Асирия трябва да се има напредвид, че те са били най-жестоки.Броят на робите е непостоянен поради честата смъртност.Робите са широко застъпенив живота на асирийците.Право на роби имат патриарсите, царските управници и едри земевладелци.Има сведение за бракове м-у роби и свободни жени.

Армията е основен крепител на държавността.Армията е имала доста организиран характер.До края на 2хил. Асирия е единствената държава, която не е имала наемни войници.Войските обикновено са събирани от свободното местно население.Те са добре въоръжени и защитени.Пехотата е най-добре развитата част.Важно място заема и кавалерията (конницата).Най-впечатляващо във въоръжението на асирийците е бойната колесница.

Второ издигане на Асирийската държава – 10 – 7в.пр.н.е.Цялата история на Асирия е натоварена с твърде много военни действия.в края на 2хил. има раздвижване на крайморските райони.Асирия, която остава в периферията на тези действия дава благоприятни фактори за издигането.Издигането на Асирия се свързва и с разпадането на старите държавни организации в Месопотамия.Завоевателната политика на Асирия се свързва с развитието и нуждите от суровини, набавянето на роби след военни действия.Независимо, че войните са успешни, те оказват влияние върху производителните сили.Робството има важна роля за изграждането на Асирия.

Издигането на Асирия се свързва  с управлението на царете в 9в. – Ашурназирпал, Салманасър III.Те решават проблемите, които са важни за издигането на Асирия като мощна държава.Завоевателната политика на Асирия се насочва на запад, където са най-благоприятните условия за завоевателства.Завоевателството се насочва и към Лидийското царство.Успехите, реализирани от тези акции са  много отчетливи, под тяхна  власт влизат градовете  по източното крайбрежие – финикийските земи, Дамаск и др.Това води до разрастване на  търговията.Те поемат каналите, които са били увладени преди това от финикийските търговци.При Салманасър III се извършват последователни походи срещу племената на североизток.В този момент се възползват арабите.След което Асирия изпада в дълга криза, която е продължена от Тиглатпаласар III.Той се насочва към създаване на административен апарат от доверени хора.Във военния смисъл се извършва реорганизация.Започва да се извършва наемане на войници, а не само опълчение.Поради недостатъка на опълчението, което е създадено предимно от занаятчии и земеделци, започва наемането на професионални войници от съседните племена.Започват да се наблюдават аспекти на стабилизация.Отново се развива завоевателната политика към Мидийското царство.Завоевателната политика се продължава при  Салманасър V, а най-голяма завоевателна политика и разширения на Асирия се осъществява при Саргон I.Освен с външнополитически действие, той е ангажиран и с потушаването на 1 въстание в Израел.Сина на Саргон III – Синахериб, се стреми към възстановяване на икономиката – освобождава юдеите.Това са и последните царе в историята на Асирия.Един от последните е Асархадон, който достига до праговете на р.Нил и включва част от Горен Нил.

Края на Асирия се свързва с управлението на  Ашурбанипал.За него  се смята, че той управлява в златен период за Асирия.Границите на Асирия са спокойни.Той е известен и с  потушаването на бунт, организиран от брат му.Освен с външни действия, той е известен и с развитието на икономическия, културния и др.строй.С неговото управление се свързва и преместването и културния розцвет на новата столица Ниневия, в която се намира 1 от най-големите библиотеки.По негово време се извършват много преписи на книги.Асирийската култура от този период се явява като  предвестник на днешната европейска култура.

На 3 пъти се осъществява държавностно развитие:

1.Възникване на централизиран тип държавни организации.Типичен пример е Египет с устойчиво развитие в земеделието, занаятчийството, контрола на пътищата и др.

2.Обществата в Месопотамия – Шумеро-Акадското царство, Вавилонското царство и Асирийското царство.Те се свързват с развитието на занаятчийството и военното дело.Стига се до голямо издигане, но за кратко.При асирийците се забелязва циклично издигане и спадане.Важно за това са запазването на патриархалния ред дълго време и развитие на армията.

3.Развитието на обществата в средиземноморските крайбрежия – Сирия.Те не могат да се похвалят със самостоятелност, те винаги са били под някаква зависимост – дали под тази на Египет или тази на Асирия.В североизточного крайбрежие в територията на  Финикия се  развиват множество търговски центрове – Тир и Сидон – превърнати в еталон.Други са Дибал, Арват, Кадеш, Дамаск.В тях се развива по-малко земеделието на житни растения.По тези земи се отглеждат организирани технически култури.по тези земи свободното население е много по-малко за сметка на робите, които са основна работна сила.Финикийските градове са живели предимно самостоятелно и са се развивали автономно.Има изключение във времето на издигането на Тири опита за налагане на обща власт над останалите търговско-икономически центрове.

Вашият коментар


two + 2 =