Posts Tagged 'БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА'

Възникване на българската държава

Posted on октомври 14 2011 Add Comments

Ранната история на българите се характеризира с Великото преселение на народите (4 – 7в.) и по-конкретно с движението на хуните на запад. През последната четвърт на 4-ти век започва нов етап от разселението на българите, през който те се заселват в различни части на ранносредновековна Европа. Част от българите остават в степите на север от [...]

Създаване и укрепване на българската държава (681 – 803)

Posted on октомври 7 2011 Add Comments

Българската държава възниква като естествен резултат от обществено-икономическото и по-литическото развитие на славяните и прабъл-гарите. Несъмнено важен фактор, който съдействал за тяхното обединение, била заплахата от Византия, която насочила своите усилия към политическо подчинение на новите заселници. На североизток Хазарският хаганат, а на северозапад аварите също така застрашавали тяхната независимост. При тази сложна ситуация и [...]

СЪЗДАВАНЕ И НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Posted on октомври 1 2011 Add Comments

Създаването и началното развитие на българската държава има значителни последици за историческото развитие на целия Европейски югоизток през Ранното средновековие. Нейното образуване е част от общия процес, свързан с появата и утвърждаването на средновековните европейски държави. Този процес е едно от най-съществените проявления на приемствеността, протичаща между Античността и Средновековието. Той започва да се осъществява [...]

Създаване на българската държава

Posted on октомври 1 2011 Add Comments

По всяка вероятност някои от по-големите антични градове като Томи (Констанца) и Одесос (Варна) са все още под византийска власт.На североизток под контрола на бъл-гарската държава влизат и земите на областта Онгъл,заключени между реките Днестър и Прут.На запад и северозапад границата на българската държава достиго до Железните врати на река дунав и източните разклонения на [...]

СЪЗДАВАЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Posted on октомври 1 2011 Add Comments

Създаването на българската държава е едно от най-значимите събития на Балканския полуостров.Суздадена в прехода от античност към средновековие, нейното създаване е резултат от продължителни и изключителни по своите последици етнически, социално икономически и политически процеси.През 681г. Се поставя началото на съвместен политически живот на славяни и прабългари- важен фактор за формирането на българската държавност.България е [...]

Създаване и укрепване на българската държава

Posted on октомври 1 2011 Add Comments

През втората половина на IVв. Се слага началото на невиждано дотогава джижение на племена, известно като Великото преселение на народите. То е предизвикано от придвижването на хуните от Централна Азия към Европа. Масовата миграция на варварски народи води до изключителни по своите последици социално-икономически, етнически и политически промени на Стария континент. През 395г. император Теодосий [...]

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ и РАЗВИТИЕ на БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА 1878 – 1879

Posted on октомври 1 2011 Add Comments

Освобождението на България идва като резултат от щастливо съчетание на руските интереси и набиращото сила и мащаби българско националноосвободително движение.То увенчава с успех продължителните усилия на българите да извоюват своята независимост. След почти 5 века османско владичество е възкресена българската държавност. След Кримската война (1853-1856) Русия е изтласкана от позицията на покровител на славянските народи [...]

Образуване и укрепване на българската държава

Posted on септември 18 2011 Add Comments

Владетели Дати Акценти Събития, процеси, резултати, значение Б. Бит и обществен строй В. Религиозни вярвания и култура Г. Нашествие на славяните на Балканския полуостров Юстиниан Император Константин II етнически А. Произход и прародина Б. Бит и обществен стой В. Религиозни вярвания и култура Г. Политическа история на прабългарите Карл Дагоберт Д. Велика България Хан Кубрат [...]

ПОЛИТИЧЕСКАТА СЪДБА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ ДО ОБРАЗУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Posted on януари 30 2011 Add Comments

В периода от 377 до 453 г. прабългарите попаднали под властта на хуните. Една част се заселили в Централна Европа и започнали да играят важна роля в хунския племенен съюз. Не случайно в „Именника на българските ханове\" за пръв владетел на прабългарите се сочи Ави-тохол (по всяка вероятност хунският вожд Атила). Прабългарите се славели със [...]

Възстановяване и уредба на българската държава (1878-1879)

Posted on януари 27 2011 Add Comments

Идеята за свободна българска държава не изчезва през целия период на османското владичество. Българската държавна традиция има многовековна история. Зародила се през VII век в Кубратова България, пренесена от Аспарух на Балканите и смесена с други елементи (антични, славянски, византийски), тя става устойчива и това спомага на нашите владетели да се наложат като решаваща сила [...]